ARBEIDSNORSK

Norske bedrifter har mange ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Å beherske norsk arbeidsspråk på en god måte er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø.
Fønix arbeider derfor for at flere skal få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen.

Arbeidsnorsk

Norskopplæring i arbeidslivet

  • Vi tilrettelegger for norskopplæring for ansatte i egen bedrift
  • Opplæringen tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene de ansatte utfører i arbeidshverdagen
  • Opplæringen kan føre fram til en formell norskprøve – eller annen formell kompetanse - f.eks. i form av fagbrev
  • Opplæringen er fleksibel og kan starte på kort varsel
Info
Norskopplæring i arbeidslivet

Fønix har omfattende erfaring med norskopplæring for minoritetsspråklige.

Når vi arbeider med norskopplæring for ansatte i bedrifter, legger vi stor vekt på begrepet ‘arbeidsnorsk’ – det betyr at vi tilrettelegger opplæringen slik at de ansatte kjenner seg igjen i den norsken de bruker på arbeidsplassen.

Det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for bedriften og den ansatte. Det bidrar til større kvalitet og sikkerhet – samtidig som det er med på å trygge den enkelte i arbeidshverdagen.

Norskopplæring på arbeidsplassen kan kombineres med Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). BKA er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning, og arbeidsnorsk er et prioritert område.

Ta kontakt
Hva er arbeidsnorsk?

Vår norskopplæring tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene den ansatte utfører i egen bedrift.

Norskopplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og de ansatte, og forankres i «bedriftens indre liv». Det betyr bl.a. at vi bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsbeskrivelser og materiell i undervisningen.

Norskopplæringen kan også brukes som grunnlag for annen bedriftsintern videreutdanning. F.eks. fagopplæring, sertifisering eller obligatorisk etterutdanning.

quite

«Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring, og vi ønsker derfor å stimulere til mer norskopplæring i arbeidslivet.»
Gina Lund – direktør Vox / Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk