REDUSER SYKEFRAVÆRET

Høyt sykefravær kan være krevende både for medarbeider og bedrift. Vi tilbyr bedrifter hjelp i fastlåste situasjoner der arbeidstakere enten er sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt.

Oppfølging av sykemeldte

En sykefraværs prosess kan se slik ut:

 • Oppstartsamtale med begge parter
 • Samtaler med arbeidstaker
 • Samtaler med nærmeste leder
 • Trekantsamtaler – eventuelt med NAV, fastlege, psykolog o.l.
 • Veiledning i forhold til problematiske områder
 • Motivasjon og mestringsstrategier
 • Praktisk arbeidsutprøving etter behov
 • Rapport til arbeidstaker og arbeidsgiver, med kopi til NAV og fastlege
 • Forslag til tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet
 • Oppsummeringsmøte og oppfølgingsplan
Info
Ønsker du å redusere sykefraværet i bedriften?

Mange bedrifter opplever å ha ansatte som er sykemeldte – eller som står i fare for å bli det - og hvor veien videre er uklar.

Fønix kan hjelpe deg. Vi har lang erfaring med å bistå begge parter til å komme videre, der arbeidsgivers tiltak ikke har ført til ønsket endring. Vi kan vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter i offentlig og privat virksomhet.

FIA (Funksjonsvurdering i Arbeidslivet)

FIA er et verktøy som er utarbeidet av attføringsbedriftene og NAV i fellesskap.                                             

FIA kan benyttes av bedrifter når arbeidsgiver og arbeidstaker har kommet til et stadium i oppfølgingsprosessen av sykemeldte hvor de har behov for assistanse fra en ekstern nøytral aktør.                                                     

IA-bedrifter kan søke om å få dekket kostnadene. Her finner du søknadsskjema.

 

Ta kontakt
Vårt mål er å finne de beste løsningene for alle parter!

Fønix arbeider for at arbeidstaker skal kunne fungere i arbeidslivet til tross for helserelaterte utfordringer.      

Fønix legger vekt på god dialog - med både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Fønix tilbyr en objektiv samarbeidspartner som kan bidra til å løse en vanskelig og fastlåst situasjon. 

 • Vårt hovedmål er å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for arbeidstaker
 • Dersom prosessen avdekker at fortsatt arbeid i bedriften ikke er mulig, er målet at tiltaket vil bidra til raskere avklaring om veien videre

 

quite

«Vi har benyttet funksjonsvurdering i to vanskelige personalsaker i løpet av de siste to-tre årene. For oss var det helt avgjørende å bruke en ekstern ressurs med god kompetanse på veiledning og som samtidig kunne gi klare anbefalinger for veien videre. I begge sakene opplevde vi å møte velvilje fra IA-kontakten i NAV og høy grad av profesjonalitet fra konsulentene i Fønix. Dette bidro til å skape trygge rammer og gjorde at prosessen ble opplevd som god både for medarbeider og arbeidsgiver, og resultatene av prosessene ble også til beste for begge parter.
Dette er et tilbud vi kommer til å benytte oss av også framover nå behovet melder seg.»
Hildegunn Ytterdal
Seniorrådgiver HR, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap