Ekspertbistand

Fønix er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Fønix – din nøytrale partner ved sykefravær

Høyt sykefravær er krevende for medarbeider og bedrift. Fønix har lang erfaring med å hjelpe begge parter, og kan vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter.

Mange bedrifter opplever å ha ansatte som:

 • står i fare for å bli sykemeldt.
 • er sykemeldt.
 • mottar AAP (Arbeidsavklaringspenger).
Vi har erfaringen og tryggheten til å stille de litt vanskelige spørsmålene – De du kanskje gruer deg for å stille.

Når situasjonen virker låst kan vi hjelpe deg.

Hvordan jobber vi med sykefraværsoppfølging?

Fønix har lang erfaring med å hjelpe begge parter der tidligere tiltak ikke har ført til ønsket endring.

Vi kan bidra med

 • Samtaler med sykemeldt og leder.
 • Dialog med nødvendig nettverk; NAV, fastlege, psykolog o.l.
 • Veiledning relatert til problemområder.
 • Motivasjon og mestringsstrategier.
 • Planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet.
 • Rapport til arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og fastlege.
 • Sluttsamtale med gjennomgang av oppfølgingsplan.
 • Fleksibel tidsramme: 4-12 uker etter behov.
 • Hjelp til å søke om refusjon ved behov.

Ekspertbistand kan benyttes av bedrifter som har ansatte med lange og/eller hyppige gjentagende sykefravær eller ansatte som ikke fyller sin stilling. Ekspertbistand kan gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperiodene.

Alle bedrifter kan søke om refusjon av kostnader i forbindelse med Ekspertbistand.

Ved sykefravær er det ikke uvanlig at kommunikasjonen mellom den sykemeldte og leder går i stå. Vi er opptatt av å skille mellom person og situasjon slik at kommunikasjon og relasjon mellom partene blir ivaretatt.

En nøytral tredjepart som ivaretar de ansatte

Vårt mål er at ansatte skal oppleve arbeidsglede

Fønix arbeider for at ansatte skal kunne fungere i arbeidslivet til tross for krevende helse- eller livssituasjoner.

Fønix har fokus på god dialog med både ansatt og arbeidsgiver.

Vi er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste situasjoner. Vår jobb er å løfte problemstillingen til et nivå hvor man jobber sammen og får frem den beste løsningen for alle parter.

Ønsket resultat er å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for ansatt.

Dersom prosessen avdekker at fortsatt ansettelse i bedriften ikke er mulig, bidrar vi til raskere avklaring om veien videre.

Vi har benyttet Ekspertbistand i mange vanskelige personalsaker i løpet av de siste årene. For oss var det helt avgjørende å bruke en ekstern ressurs med god kompetanse på veiledning og som samtidig kunne gi klare anbefalinger for veien videre. I sakene opplevde vi å møte velvilje fra IA-kontakten i NAV og høy grad av profesjonalitet fra konsulentene i Fønix

Hildegunn Ytterdal, Seniorrådgiver HR, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Vår kompetanse

Fønix er godkjent leverandør av Ekspertbistand. Våre jobbspesialister har lang og god erfaring innen arbeidsinkludering, veiledning og sykefraværsoppfølging. Vårt mål er at ansatte skal kunne fungere i arbeidet til tross for krevende helse og/eller livssituasjoner.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Kontaktperson Bedrift Ekspertbistand

Liv Vermelid

Bedriftskonsulent