BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Basiskompetanse i arbeidslivet

Kompetansepluss

  • Kompetansepluss skal styrke grunnleggende ferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning.
  • Kompetansepluss skal medvirke til å styrke grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.
  • Kompetansepluss skal også medvirke til at arbeidstakere som trenger norskopplæring kan lære seg norsk samtidig som de er i arbeid.
  • Kompetansepluss administreres av Kompetanse Norge – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk – og gjennomføres i et samarbeid mellom bedrift og godkjent opplæringsleverandør.
Info
Økt basiskompetanse skaper tryggere og bedre medarbeidere!

Det moderne arbeidslivet byr på mange utfordringer. Økt vekt på teknologi og digitalisering, nye arbeidsmetoder og større krav til aktiv samhandling kan være en utfordring for mange arbeidstakere.

Kompetansepluss i bedrifter er en unik mulighet til å skreddersy bedriftsintern opplæring som sikrer at ansatte med liten formell kompetanse får en opplæring som er tilpasset de arbeidsoppgavene de utfører.

Kompetansepluss forutsetter et samarbeid mellom bedrift og opplæringsleverandør.

Fønix har lang erfaring med basiskompetanse i bedrift, og er godkjent som leverandør av Kompetansepluss. Vi kan derfor være en aktiv kompetansepartner for bedriften i planlegging og gjennomføring av opplæring i grunnleggende ferdigheter.

 

Ta kontakt
Stikkord; TRYGGHET!

Opplæringen i basiskompetanse tar utgangspunkt i de daglige arbeidsoppgavene de ansatte utfører, og gir dem større trygghet i forhold til å takle endringer i arbeidshverdagen.

Opplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og de ansatte, og forankres i «bedriftens indre liv». Det betyr bl.a. at vi bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsmåter og materiell i undervisningen.

Opplæringen kan også brukes som grunnlag for annen bedriftsintern videreutdanning. F.eks. fagbrevopplæring, sertifisering eller obligatorisk etterutdanning.