Bedriftsintern opplæring

– Som øker basiskompetansen hos dine ansatte

Vi skreddersyr bedriftsintern opplæring som sikrer at ansatte med liten formell kompetanse får kompetanseheving og kurs som er tilpasset arbeidsoppgavene de utfører.

Fønix tilbyr opplæring / kurs i:

  • leseferdigheter
  • skriveferdigheter
  • regneferdigheter
  • muntlige ferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • norsk

 

Du kan søke midler til opplæringen gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss.

Det moderne arbeidslivet byr på mange utfordringer. Økt vekt på teknologi og digitalisering, nye arbeidsmetoder og større krav til aktiv samhandling kan være en utfordring for mange arbeidstakere.

Intern kompetanseheving på bedriftens premisser

Bedriftsintern opplæring gjennom Fønix tar utgangspunkt i de daglige arbeidsoppgavene dine ansatte utfører, og gir dem større trygghet for å håndtere endringer i arbeidshverdagen.

Opplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og de ansatte, og forankres i «bedriftens indre liv». Det betyr bl.a. at vi bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsmåter og materiell i undervisningen.

Opplæringen kan også være første steg på veien for annen bedriftsintern videreutdanning. For eksempel fagbrevopplæring, sertifisering eller obligatorisk etterutdanning.

Hvorfor bør du tilby dine ansatte bedriftsintern opplæring?

  • Opplæringen styrker grunnleggende ferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet – og du unngår unødvendig turnover.
  • Arbeidstakere som trenger norskopplæring kan lære seg yrkesnorsk samtidig som de er i arbeid.
  • Kompetansepluss administreres av Kompetanse Norge – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk – og gjennomføres i et samarbeid mellom bedrift og Fønix som godkjent opplæringsleverandør.

Stadig nye krav til de ansatte krever opplæring

Det moderne arbeidslivet byr på mange utfordringer. Økt vekt på teknologi og digitalisering, nye arbeidsmetoder og større krav til aktiv samhandling kan være en utfordring for mange arbeidstakere.

Fønix er en aktiv kompetansepartner for bedriften i planlegging og gjennomføring av opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent