Dette er Fønix

Vår hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV.
I Fønix har vi en grunnleggende tro på at alle kan delta i arbeidslivet. Dette er vårt utgangspunkt i møte med arbeidsgiver og ovenfor alle våre jobbsøkere.

Vår oppgave

I samarbeid med private og offentlige bedrifter jobber vi for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.

Vi er arbeidsgiver for arbeidstakere med behov for varig tilrettelagt arbeid under merkenavnet Tangent.

Fønix AS har ca 150 ansatte og en omsetning på 160 mill. kroner. Vi har hovedkontor i Sandefjord og oppdrag i hele landet.

Visjon og verdier

I Fønix har vi ”Livsglede gjennom arbeid” som visjonen vi arbeider etter. 

For oss betyr det at vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker kan delta og lykkes med å skape et liv med mening og tilhørighet og at arbeid er den viktigste enkeltfaktoren for livskvalitet.

Gjennom våre verdier – raus, fleksibel, kompetent og målrettet – er vårt hovedfokus å få mennesker ut i jobb og forhindre at noen faller ut av arbeidslivet.

Fønix konsern

Fønix konsernet består fra 1. januar 2022 av Fønix AS som morselskap og Fønix Arbeidsinkludering AS som heleid datterselskap. Fønix Arbeidsinkludering AS eier igjen Fønix Vaskeri AS.

Fønix sin målsetning er å:

  • Hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet til å få en jobb
  • Gi opplæring og ekspertbistand ved sykefravær i bedrifter, for å styrke tilhørighet til jobb
  • Være arbeidsgiver for mennesker som har behov for et varig tilrettelagt arbeid

 

Fønix AS

Anbudsbaserte arbeidsmarkedstiltak for NAV.
Bedriftsintern opplæring med hovedvekt på Kompetansepluss.
Ekspertbistand ved sykefravær i bedrifter i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.
Fellesfunksjoner som marked, IT og administrasjon.

Org.nr: 912 031 527 

Fønix Arbeidsinkludering AS

NAV’s arbeidsmarkedstiltak; Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).
Varer og tjenester innenfor catering, glutenfritt bakeri, lagerhotell, pakke/montering og snekkeravdeling under merkenavnet Tangent.

Org.nr: 927 485 990 

Fønix Vaskeri AS

Tilrettelagt arbeidsplass som yter vaskeritjenester i hovedsak for helsetjenesten i Sandefjord kommune.

Org.nr: 995 097 826 

Ved bestilling eller fakturering av varer og tjenester velges ovenstående firmanavn og org.nr.

Fakturaer sendes til faktura@fonix.as eller på postadresse: Postboks 1078, 3204 Sandefjord

 

I løpet av 2022 formidlet Fønix 733 personer til jobb og utdanning og i tillegg har vi gitt opplæring til rundt 1700 personer gjennom vår opplæringsvirksomhet.

Eierskap og styre

Fønix AS

Org.nr. 912031527
Adm. dir. Toril Gogstad

Styre

Kjell Sletsjøe, styreleder
Tormod Bergem, styremedlem
Svein Flåtten, styremedlem
Ingebjørg Tollnes, styremedlem
Kaja Hagen Selnes, styremedlem (ansattevalgt)
Mona Connolly, styremedlem (ansattevalgt)

Fønix AS er et aksjeselskap eid av Sandefjord kommune (100 %).

Fønix AS består av merkenavnene Fønix og Tangent.

Smilende kvinne i møte med Fønix

Kompetanse

Fønix er en kompetansebedrift med hovedvekt på kunnskap og erfaring innen formidling og veiledning av arbeidsgivere og jobbsøkere. Gjennom karriereveiledningsverktøyet Inflow24 og individuell veiledning, jobber vi med å finne ressursene som leder til mestring hos arbeidstakeren, både nå og i framtiden.

Våre ansatte har bred kompetanse innen veiledning, helse- og sosialfag, pedagogikk, psykiatri samt administrasjon og ledelse. I tett kontakt med arbeidsgivere og basert på arbeidsgiveres behov, har vi utviklet jobbrelatert norskopplæring hvor vi raskt integrerer fremmedspråklige i jobb. I samarbeid med arbeidsgivere utvikler vi også bedriftsintern opplæring, med styrking av formell kompetanse, for å forhindre at utsatte arbeidstakere faller ut av arbeid.

Våre ansatte har erfaring i å jobbe tverrfaglig med arbeidsgivere, det offentlige og ulike helsetjenester med fokus på å finne gode løsninger i arbeidsforhold.

Smilende kvinne i møte med Fønix

Klima og miljøarbeid

Fønix skal bli et miljøfyrtårn og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Ambisjonen er å komme i gang med et mer bevisst miljøarbeid i hele Fønix-konsernet og bruke sertifiseringen som et startpunkt for videre satsning på miljøarbeid.

Smilende kvinne i møte med Fønix

Kvalitet

Kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for at våre samarbeidspartnere og kunder skal ha tillit til oss.

Fønix har siden 2009 blitt sertifisert i det europeiske kvalitetssystemet EQUASS. Dette er et system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Fønix ble sist resertifisert i mai 2019.

Fønix har etablert ett eget Kvalitetsforum som sikrer kvalitet i alle ledd i bedriften og et viktig element i dette arbeidet er å strukturere tilbakemeldingene fra våre jobbsøkere for å hele tiden forbedre vår arbeidsprosess.

Fønix gjennomfører jevnlig kundetilfredshets- og ansattundersøkelser.

Åpenhetsloven

Fønix ønsker å være en ansvarsfull samfunnsaktør i vårt arbeid med menneskerettigheter, arbeidsforhold og etiske innkjøp.

Våre ansatte arbeider under anstendige arbeidsforhold. Vi praktiserer likestilling og vi unngår diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, livssyn, seksuell legning eller livssyn. Som selskap så holder vi oss innenfor rammer angitt av Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I tillegg har vi styringsdokumenter innenfor kvalitetsstandarden Equass, miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn og vi har styringsdokumenter som etiske retningslinjer, Visjon og verdier og personalhåndbok.

Sammen med våre leverandører, ønsker vi å bidra til å fremme anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter og omstilling mot bærekraftige samfunn. Vi foretar leverandørundersøkelser for å avdekke områder som representerer eller kan representere risiko mtp menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og klima samt antikorrupsjon. Samtlige av våre strategiske leverandører har besvart vår henvendelse på en tilfredsstillende måte. Det er gjennomført aktsomhetsvurderinger basert på leverandørenes svar. Der undersøkelsen gir grunnlag for det, blir leverandører fulgt opp videre.  Vår videre oppfølging av leverandører er påvirket av:

 

  • Virksomhetens natur
  • Hvorvidt leverandør selv er omfattet av Åpenhetsloven
  • Grad av strategisk samarbeid
  • Vår mulighet til å påvirke leverandør

Ved spørsmål

Ved spørsmål knyttet til leverandørundersøkelsen, ta kontakt med Økonomi- og administrasjonssjef Ulf Petter Bjønness (97 03 81 83).

Ved spørsmål knyttet til selskapets HMS-arbeid, kontakt HR-sjef Haakon Pedersen (918 38 058).

Ledige stillinger

Tror du på livsglede gjennom arbeid?

Vår hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid. Vi har et sterkt fagmiljø og godt nettverk i næringslivet.

Vi har ledige 2 engasjementstillinger som jobbspesialist i oppfølgingstiltaket i Sandefjord. Gå inn her for stillingsannonse

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Kontaktperson Om Fønix

Toril Gogstad

Adm. direktør