Fagbrev i salgsfaget

27. september 2021

Onsdag 25.11 fra kl. 13-13.30

får du vite hvorfor det er smart å ta fagbrev i salg med hjelp fra oss i Fønix.

Når det nærmer seg tid for webinar, så bruk denne linken for å logge deg inn: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU0ZmNmN2MtYzgyZC00ODdiLTkyMjItNDBmOTExMmQ2NDUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242b09d61-0124-47bb-8285-b264697b5694%22%2c%22Oid%22%3a%22ed370523-8f28-4a63-911f-27066305b408%22%7d

På webinaret vil kursleder Trine Sigurdssønn fortelle mer om kurset vi starter opp i januar.