Fønix skreddersyr opplæring innen gjenvinningsfaget

27. september 2021

«For oss er dette en viktig del av en organisasjonsutvikling. At alle ansatte deltar på det samme undervisningsopplegget, betyr samtidig at alle ansatte får innblikk i og større forståelse for helheten i bedriften.» sier daglig leder Geir Moe.

Fønix i Sandefjord har omfattende erfaring med bedriftsintern fagbrevopplæring innen mange ulike bransjer og fagbrevområder.

Dette har fått Indre Hordaland Miljøverk til å ta kontakt med Fønix for å skreddersy et opplæringsprosjekt for egne ansatte som skal ta fagbrev i gjenvinningsfaget.

Indre Hordaland Miljøverk er et interkommunalt selskap som er eid av seks kommuner i Hordaland. Selskapet ble etablert i 1994 og har 30 ansatte.

Selskapet – som har hovedkontor på Voss – arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall i alle de seks eierkommunene.

Fønix startet opplæringen på Voss i februar, og deltagerne skal gå opp til teoretisk eksamen i desember i år. Etter bestått teorieksamen melder deltageren seg opp til praktisk fagprøve i egen bedrift, og får deretter formelt fagbrev innen gjenvinnings-faget.

Indre Hordaland Miljøverk er på mange måter en unik bedrift. De ønsket i utgangs-punktet at alle ansatte – uavhengig av arbeidsoppgaver – skulle delta på opplæringen. Det betyr at det ikke bare er ansatte som arbeider som operatører og renovatører som deltar – men også ansatte fra administrasjon og ledelse.

Alle som består eksamen får lønnsøkning i form av et fagbrevtillegg. Dette har medført at 90% av de ansatte meldte seg på kurset! 

Undervisningen bygger på en formell fagplan for gjenvinningsfaget, men Fønix vektlegger at undervisningen skal være praktisk og tilpasset de ansattes arbeids-hverdag. Bedriftens eget anlegg blir dermed en viktig læringsarena som knytter arbeidsoppgavene opp mot kompetansemålene i fagplanene.

«Det er viktig at de ansatte kjenner seg igjen i fagstoffet» sier Ingrid Wilhemsen, fagansvarlig på Fønix. «Dette gjør vi bl.a. ved å knytte undervisningen tett opp til de ansattes arbeidshverdag.»

Undervisningen er lagt opp som helgeundervisning på lørdag/søndag, med faste samlinger ca. hver tredje uke.

 «Dette er en optimal undervisningsform» sier kursets hovedlærer, Jarle Heskestad. «Mange er slitne etter en lang arbeidsdag og det er derfor vanskeligere å motivere for ettermiddagsundervisning på ukedager.»

Bedriftsintern fagbrevopplæring er et viktig satsingsområder for Fønix. «Vår hovedoppgave er todelt» sier Ingrid Wilhelmsen. «Vi hjelper folk inn i arbeidslivet – og vi forhindrer at de som allerede er der faller ut.»

Mangelen på formell kompetanse i form av et fagbrev er en av de største utfordringene for mange arbeidstagere i dag – og en medvirkende årsak til at mange dessverre faller ut av arbeidslivet.

I 2017 vil Fønix gjennomføre bedriftsintern fagbrevopplæring for mer enn 300 ansatte bare i Vestfold.