Opplæring hos Matbørsen

27. september 2021

MatBørsen er en av landets største produsenter av spiseferdige produkter til ferskvarediskene rundt om i landet. Her har nærmere 200 medarbeidere fra 26 land sin arbeidsplass og hele 45 prosent av arbeidsstokken er av utenlandsk opprinnelse. Opplæring, mangfold og inkludering er en helt sentral del av selskapets profil.

Fønix har samarbeidet med MatBørsen i mange år og bidrar med jobbsøkere til alle Matbørsens virksomhetsområder, både opplæring, tilrettelegging for praksisplasser og rekruttering. 

Opplæring forankret i bedriften

I overgangen fra gamle til nye produksjonsmåter oppstår det behov for å videreutvikle medarbeidernes kompetanse. I samarbeid med Fønix har MatBørsen søkt offentlige midler for å kunne utvikle de ansattes kompetanse for å møte framtidens krav. Midlene har blitt brukt til opplæring på flere områder:

  • Praktisk dataopplæring på arbeidsplassen. Her er det viktig at opplæringen Fønix tilbyr er forankret i bedriftens indre liv og den enkeltes arbeidssituasjon.
  • Digitale ferdigheter for å håndtere nytt maskinelt utstyr. For størst mulig læringsutbytte handler opplæringen om den konkrete hverdagen medarbeiderne skal bli en del av.
  • Etablering av en intern salgsskole med salgstrening for Matbørsens salgskontor.
  • Norskopplæring for utenlandske medarbeidere. Fokus i språkopplæringen er på arbeidsspråket, dette fordi et godt arbeidsspråk er avgjørende både for jobbutførelsen og en vellykket integrering.

Bidrar til å utvikle organisasjonen

HR-ansvarlig i MatBørsen, Kristine Abrahamsen, forteller om et samarbeid som bærer frukter på flere områder.

– Vi samarbeider med Fønix av flere grunner. Først og fremst for å heve kompetansen på medarbeiderne våre, dette er viktig for at vi skal være konkurransedyktige som bedrift. Vi samarbeider også for å innhente kompetanse vi selv ikke har på huset, her bruker vi Fønix som et HR-hus som hjelper oss med rekruttering slik at vi lettere får tak i de spesifikke folkene med den spesifikke kompetansen som vi er på jakt etter. Samarbeidet hjelper oss med å utvikle organisasjonen både i et bedriftsøkonomisk perspektiv og med å få mer fornøyde og kompetente ansatte som behersker arbeidsoppgavene på bedre måter.

Medarbeiderne viktigste ressurs

Abrahamsen forteller at MatBørsen også er opptatt av å ta et samfunnsansvar gjennom å tenke flerkulturelt, og å gi folk en sjanse til å komme ut av ledighetskøen og inn i arbeidslivet. Ett eksempel på dette er praksiskandidatordningen som er et samarbeid mellom MatBørsen, Fønix og NAV. Her får voksne arbeidsledige som trenger praksis for å gå opp til fagbrev muligheten til dette før de på sikt skal ut i jobb.                                                        

– Uansett grad av automatisering og digitalisering vil medarbeiderne alltid være vår viktigste ressurs. Dette gjenspeiler oss som organisasjon. Fra topp til bunn er vi opptatt av å gi alle en sjanse. Det spiller ingen rolle hvilket land man er fra så lenge man snakker språket og innretter seg etter hvordan vi ønsker å ha det her. Vi lærer mye av hverandre og dette blir en styrke for oss på alle måter. Vi er en flokk alle sammen, uavhengig av hvem vi er og hvor vi kommer fra.