FAGBREV I BEDRIFT

Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.

Fagbrev i bedrift

Bedriftsintern fagbrevopplæring

  • Vi tilrettelegger for opplæring i egen bedrift
  • Opplæringen tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene de ansatte utfører i hverdagen
  • Opplæringen fører frem til en tverrfaglig prøve som avlegges to ganger pr. år – i juni eller desember
  • Bestått tverrfaglig prøve og 5 års praksis gir adgang til praktisk fagprøve
  • Praktisk fagprøve avlegges i egen bedrift
Info
Formell kompetanse i form av fagbrev styrker dine ansatte – og bedriften!

Arbeidsmarkedet er i endring.

I et moderne arbeidsliv er behovet for formalisert kompetanse i form av fagbrev et uttrykt behov i mange bransjer. Bedriftsintern fagbrevopplæring er et tilbud til bedrifter og ansatte som ønsker å ta fagbrev i voksen alder.

Det stilles ingen formelle krav til forkompetanse for å ta et bedriftsinternt fagbrev, og all undervisningen gjennomføres i egen bedrift.

Fønix kan tilby bedriftsintern fagbrevopplæring innenfor en rekke fagområder. Vi har bl.a. erfaring med logistikkfaget, produksjonsteknikk, gjenvinningsfaget, industriell næringsmiddelfag, salg / service og prosessoperatørfaget.

Fønix har lærere med erfaring fra arbeidslivet som er gode på å bygge motivasjon og selvbilde.

Ta kontakt
Veien til fagbrev

Fagbrev er med på å synliggjøre de ansattes kompetanse, det gir høyere status i arbeidssituasjonen og hever kvaliteten på bedriften.

Fønix tilbyr bedriftsintern fagopplæring innenfor en lang rekke fagbrevområder.

Fagbrevopplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og forankres i «bedriftens indre liv». Det betyr bl.a. at vi bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsmåter og materiell i undervisningen.

Fønix kan bistå bedriften å søke finansiering av fagbrevopplæringen. Vi har et godt samarbeid med fagopplæringskontoret i fylket, fagforeningene og andre aktører.

quite

«Fagbrevet er gullstandarden for oss som driver med kompetanseheving i industrien!»
Kurt Harald Aase – direktør for HR og kommunikasjon / Halvorsen Group AS